អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បន្តផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ ក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល ២សប្តាហ៍ទៀត គិតចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បន្តផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ ក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល ២សប្តាហ៍ទៀត គិតចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។