ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះព័ត៌មានអាកាសធាតុ ដែលមិនមែនជាស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះព័ត៌មានអាកាសធាតុ ដែលមិនមែនជាស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ។
ក្រសួង និងមានចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ ចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណា ដែលនៅតែបន្តបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ស្តីពីអាកាសធាតុមិនពិតនេះ ក្នុងបំណងទុច្ចរិតណាមួយ។