ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះ កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន៤៨០នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ៣៥០នាក់ជាសះស្បើយ និងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ៥នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 480 នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 350 នាក់ និងស្លាប់ 05 នាក់
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 470 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 10 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 20223 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 8170 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 131 នាក់