ថ្ងៃនេះ កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ៤៤៦ នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ៩៨០ នាក់ និងស្លាប់ ៦នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 446 នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 980 នាក់ និងស្លាប់ 06 នាក់
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 431 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 15 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 21141 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 9519 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 142 នាក់