ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន៣៥៨ នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ៣៤៨ នាក់ជាសះស្បើយ និងស្លាប់​ ០៥នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 358 នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 348 នាក់ និងស្លាប់ 05 នាក់
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 350 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 08 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 21499 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 9867 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 147 នាក់