ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានឯកភាពឲ្យក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ពង្រឹងបន្ថែមវិធានការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ នៅមូលដ្ឋានរាជធានី ខេត្ត

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានឯកភាពឲ្យក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ពង្រឹងបន្ថែមវិធានការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ នៅមូលដ្ឋានរាជធានី ខេត្ត។