រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖ ផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នផ្សាររដ្ឋ និងផ្សារមិនរៀបរយទាំងអស់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់រយៈពេល ៧ថ្ងៃ

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នផ្សាររដ្ឋ និងផ្សារមិនរៀបរយទាំងអស់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់រយៈពេល ៧ថ្ងៃ គិតពីម៉ោងសូន្យ ថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!