រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖ ផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នផ្សាររដ្ឋ និងផ្សារមិនរៀបរយទាំងអស់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់រយៈពេល ៧ថ្ងៃ

0
29

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នផ្សាររដ្ឋ និងផ្សារមិនរៀបរយទាំងអស់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់រយៈពេល ៧ថ្ងៃ គិតពីម៉ោងសូន្យ ថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។