ថ្ងៃនេះកម្ពុជា បានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ បានចំនួន ៨៧៣នាក់ ឆ្លងថ្មី ចំនួន ៣៣៥នាក់ និងមិនមានករណីស្លាប់ថ្មីទេ

0
74

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 335 នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 873 នាក់ និងស្លាប់ (គ្មាន)
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 328 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 07 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 21834 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 10740 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 147 នាក់