ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន៣៥០ នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ១៣៨០ នាក់ជាសះស្បើយ និងស្លាប់​ ០៣នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 350 នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 1380 នាក់ និងស្លាប់ 03 នាក់
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 341 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 09 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 22184 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 12120 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 150 នាក់