ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ និង ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ទទួលខុសត្រូវ ក្នុងសង្កាត់ទាំងអស់ ក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកង និង ខណ្ឌសែនសុខ

ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ និង ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ទទួលខុសត្រូវ ក្នុងសង្កាត់ទាំងអស់ ក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកង និង ខណ្ឌសែនសុខ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដូសទី១ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ និង ដូសទី២ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។