ថ្ងៃនេះកម្ពុជា បានបន្តព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ រហូតដល់ ៨៨៦នាក់ ឆ្លងថ្មី ៣៦០នាក់ និងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ៤នាក់

 

 

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 360 នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 886 នាក់ និងស្លាប់ 04 នាក់
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 356 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 04 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 22544 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 13006 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 154 នាក់