កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ១៤នាក់(អូមីក្រុង) ជាសះស្បើយ ០៩នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 14 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 09 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 02 នាក់ (អូមីក្រុងទាំងអស់)
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 12 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
– អ្នកឆ្លងសរុប= 120,684 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 117,043 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់