ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៖ លទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ក្របខណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល នឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករាស្អែកនេះ!

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ក្របខណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល នឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ខណៈខេត្តដ៏ទៃទៀតបន្តប្រកាសលទ្ធផលនេះនៅថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។