ប្រទេសអូស្ត្រាលី រាយការណ៍ពីកំណត់ត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុស COVID-19

ប្រទេសអូស្ត្រាលី បានរាយការណ៍ពីចំនួនកំណត់ត្រាខ្ពស់ នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុស COVID-19 នៅថ្ងៃអង្គារនេះ ហើយរដ្ឋធំបំផុតទីពីររបស់ប្រទេសបានប្រកាសភាពអាសន្ននៅតាមមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅនឹងការកើនឡើងនៃការចូលព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺ និងកង្វះបុគ្គលិកដោយសារវីរុសឆ្លង។ អ្នកស្លាប់មានចំនួន ៧៨នាក់ បានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន ៣របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី។

រដ្ឋ New South Wales បានរាយការណ៍ថា មានអ្នកស្លាប់ ៣៦នាក់ រដ្ឋVictoria បានរាយការណ៍អ្នកស្លាប់ ២២នាក់ និងរដ្ឋ Queensland មានអ្នកស្លាប់ ១៦នាក់។ កំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃកាលពីពេលមុន អ្នកស្លាប់ទាក់ទងទៅនឹងវីរុសមានចំនួន ៥៩នាក់ កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!