ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី៧៧) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ១៤ ១៤២ នាក់

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី៧៧) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ១៤ ១៤២ នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាស ចំនួន ៨៤ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ ស្របតាមស្មារតីនៃកញ្ចប់វិធានការ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។