កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ២២នាក់(អូមីក្រុង) ជាសះស្បើយ ២០នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 22 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 20 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 17 នាក់ (អូមីក្រុង)
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 05 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
– អ្នកឆ្លងសរុប= 121,116 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 117,267 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់