កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៣៤នាក់(អូមីក្រុង) ជាសះស្បើយ ១៩នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 34 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 19 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 27 នាក់ (អូមីក្រុង)
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 07 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
– អ្នកឆ្លងសរុប= 121,150 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 117,286 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់