កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៣៨នាក់(អូមីក្រុង) ជាសះស្បើយ ១៧នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 38 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 17 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 29 នាក់ (អូមីក្រុង)
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 09 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
– អ្នកឆ្លងសរុប= 121,188 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 117,303 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់