កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៥៤នាក់(អូមីក្រុង) ជាសះស្បើយ ៦០នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 54 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 60 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 45 នាក់ (អូមីក្រុង)
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 09 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
– អ្នកឆ្លងសរុប= 121,242 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 117,363 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់